Đảng bộ Vinataba tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tin Đảng-Đoàn 10/05/2024

Ngày 10/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương  và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Hội nghị). Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham gia kết nối theo hình thức trực tuyến qua đường truyền Đảng ủy Khối DNTW với 42 điểm cầu và 1.787 đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành liên quan cấp Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Trần Duy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW.

Thông qua báo cáo tại Hội nghị, đảng viên, người lao động Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam được tiếp cận những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Trong đó, đề cao nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị, cán bộ, đảng viên, người lao động, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế gắn với quá trình chuyển đổi quan trọng của đất nước trong thời gian tới, đó là: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó Nghị quyết nêu rõ yêu cầu: Quan tâm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các mô hình, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới để mở rộng không gian phát triển cho doanh nhân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển đội ngũ doanh nhân gắn với mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Nghị quyết cũng yêu cầu phải hoàn thiện và vận động đội ngũ doanh nhân phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua nội dung tại Hội nghị, các cấp ủy Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết; chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường làm việc an toàn, bình đẳng cho doanh nhân; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai nhiệm vụ; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, không ngừng đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết số 41-NQ/TW đã đề ra.

Một số hình ảnh của các đơn vị thuộc Đảng bộ Tổng công ty:

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn
Đảng bộ Công ty Thuốc lá An GIang
Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long
Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bến Tre
Đảng bộ Công ty VPM
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
  • Tag:

Bài viết liên quan