Phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tin Hoạt động 08/11/2022

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 quy định “Ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội” (Điều 8); Năm 2022 là năm thứ 10 thực hiện hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tại Tổng công ty và các đơn vị được tổ chức PBGDPL dưới các hình thức khác nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80/KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Ngày 10/10/2021, Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam ban hành chương trình hành động số 13-CTr/ĐUTLVN về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là cơ sở cho các Đảng ủy/Chi ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ chương, chính sách của Đảng tới cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị được giao.

Trên cơ sở đó, Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-TLVN ngày 27/4/2022 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam; Với mục tiêu thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chuyển đổi số Quốc gia và chuyển đổi số của Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022 tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Công tác PBGDPL trong Tổng công ty/đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến để đáp ứng kịp thời mục tiêu đề ra. Bên cạnh PBGDPL theo hình thức truyền thống thì hình thức sinh hoạt chuyên đề online, các chương trình đào tạo do Trung tâm đào tạo tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức pháp luật kết hợp trau dồi kỹ năng giải quyết tình huống thực tế phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật được tổ chức thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning kết nối trực tiếp với hệ thống quản trị điều hành của Tổng công ty/đơn vị, …. là các hình thức phổ biến mới trong giai đoạn chuyển đổi số, thông qua đó việc PBGDPL sẽ rút ngắn thời gian, khoảng cách trong việc truyền tải thông tin pháp luật tới người lao động kịp thời nhất.

Đa dạng hình thức, bám sát nội dung, yêu cầu công tác PBGDPL hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của mỗi đảng viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ, giải pháp của chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty./.

  • Tag:

Bài viết liên quan