Vinataba hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Tin Hoạt động 08/11/2021

Ngày 09/11 là ngày ban hành Hiến pháp 1946, được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật); đã được chính thức luật hóa tại Luật số 14/2012QH13 – Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Theo Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật đã quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, nhất là trong tháng cao điểm có ngày kỷ niệm (09/11). Trong bối cảnh tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuyên truyền đi đôi với tuân thủ quy định về phòng chống dịch, trong đó tập trung chính vào việc cập nhật văn bản pháp luật trên Website Tổng công ty, qua email, đặt standee tại sảnh tòa nhà và tầng làm việc của Tổng công ty, đơn vị …để tuyên truyền phổ biến và lan tỏa sâu rộng đến tất cả CBNV Tổng công ty về Ngày pháp luật.  

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam năm 2021, trong đó có nội dung triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 tới các đơn vị phụ thuộc, các công ty con thành viên… yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị trong tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

  • Tag:

Bài viết liên quan