Phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực thi đúng chính sách, pháp luật tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên

Tin Hoạt động 09/11/2023

Theo định kỳ hàng năm, Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2013 – 09/11/2023) với khẩu hiệu “Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp”. Hoạt động ý nghĩa trên của Tổng công ty là thực hiện theo chỉ đạo của Công văn số 2307/UBQLV-PCKS triển khai Quyết định số 607/QĐ-UBQLV về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành.

Ngày 02 tháng 11 vừa qua, Tổng công ty đã ban hành Công văn số 686/TLVN-PC gửi các đơn vị yêu cầu thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật số 111/KH-TLVN; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, rộng rãi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam do đơn vị tổ chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, người lao động đảm bảo hiệu quả PBGDPL gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.         

 Tại khối văn phòng cơ quan Tổng Công ty cùng các đơn vị trực thuộc đã tính cực triển khai những hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

1 Banner hưởng ứng ngày Pháp luật  Việt Nam năm 2023 tại trụ sở chính TCT Thuốc lá Việt Nam

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11 năm nay được triển khai đa dạng hóa dưới nhiều nội dung: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách; tăng cường năng lực phản ứng chính sách; thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật… Những nội dung nêu trên nhằm hướng đến ý nghĩa hỗ trợ và nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với việc triển khai Ngày Pháp luật hàng năm từ Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, các Bộ ngành trung ương và địa phương sẽ luôn là hoạt động cần thiết, ý nghĩa để pháp luật đến với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị thành viên, với các doanh nghiệp, người dân gần hơn, thấm nhuần hơn trong công việc, cuộc sống .. hướng đến một xã hội ngày càng an toàn, văn minh, phát triển.

  • Tag:

Bài viết liên quan