Nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động quản lý, điều hành tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tin Hoạt động 22/01/2024

Ngày 19/01/2024 tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm: Công tác kiểm tra kiểm soát năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thông qua buổi Tọa đàm, nhiều ý kiến, khuyến nghị đã được đưa ra giúp các người làm công tác kiểm tra kiểm soát nhận diện rủi ro, có biện pháp khắc phục…góp phần đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp đi đúng hành lang pháp lý, giúp Lãnh đạo Tổng công ty có những chỉ đạo, giải pháp kịp thời trong hoạt động điều hành, đồng thời đảm bảo an toàn nguồn vốn của Tổng công ty và các đơn vị.

Thực hiện tốt chức năng kiểm soát

Năm 2023, công tác kiểm tra, kiểm soát Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của HĐTV TCT, ngày 05 tháng 01 năm 2023, Hội đồng thành viên Tổng công ty (HĐTV TCT) đã ban hành Chương trình kiểm soát năm 2023 của Công ty TNHH MTV do TCT nắm giữ 100% vốn điều lệ và Công ty phụ thuộc, về cơ bản các Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên (BKS/KSV) đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ Chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Qua công tác kiểm tra kiểm soát đã kịp thời báo cáo HĐTV TCT để chỉ đạo đơn vị phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời các kiểm soát viên đã đưa ra khuyến cáo, ý kiến góp ý trực tiếp với đơn vị nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn Nhà nước.

Kiểm soát viên luôn được tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong phạm vi chức trách và nhiệm vụ được giao. Trong đó, chức năng kiểm tra, giám sát được phân chia thành nhiều cấp, do nhiều chủ thể thực hiện; các hoạt động được xây dựng, lập kế hoạch và được thực hiện chi tiết.

Kiểm soát viên tham gia các cuộc họp sản xuất và các cuộc họp khác. Đề xuất, góp ý trực tiếp với Hội đồng thành viên/Phụ trách, Giám đốc để khuyến cáo, góp ý và giải quyết tồn tại, vướng mắc của Công ty, đặc biệt về công tác quản lý vốn, chi phí….

Ông Lê Văn Doan – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Báo cáo kết quả
Kiểm tra kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

TCT đã ban hành Quy chế hoạt động của KSV đối với Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá, Công ty Thương mại Miền Nam, Công ty Thương mại Thuốc lá. Quy chế đã đưa ra nguyên tắc, công việc quan trọng của hoạt động kiểm tra, giám sát đã được quy định chuẩn mực. Các biểu mẫu làm việc trong Quy chế cụ thể, chi tiết, có tính tác nghiệp cao, định hướng, chỉ dẫn cho KSV trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

KSV được sử dụng trang thông tin thư viện pháp luật để tra cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và KSV đã được cung cấp thông tin văn bản pháp luật của nhà nước và chuyên ngành kiểm tra, kiểm soát và hoạt động của hệ thống KSV qua hệ thống cổng thông tin của TCT.

Năm 2023 Ban kiểm tra/kiểm soát viên đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát Công ty mẹ Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thương mại Thuốc lá và Công ty Thương mại Miền Nam, Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá. Qua kết quả kiểm soát, Đoàn Kiểm tra TCT đã kiến nghị HĐTV TCT để chỉ đạo đơn vị thực hiện một số vấn đề nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn.

Không ngừng nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm tra, kiểm soát

Triển khai công tác năm 2024, đối với doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn như TCT Thuốc lá Việt Nam thì việc không ngừng nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm tra, kiểm soát để thực hiện thống nhất và có hiệu quả các mục tiêu đề ra có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý điều hành và kiểm soát của TCT. Là đầu mối giúp việc HĐTV TCT trong việc kiểm soát, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành trong Tổng công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HVTV Vinataba, phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm

Ban Kiểm soát nội bộ TCT tiếp tục phối hợp chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đến việc triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT, Kiểm soát viên TCT, Ban Kiểm soát nội bộ TCT, kiểm soát viên đơn vị, và các bộ phận, phòng ban TCT để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, kết quả sau từng cuộc kiểm tra theo đúng nội dung, thời gian được quy định tại Quy chế hoạt động Ban KSNB TCT. Báo cáo HĐTV về những hoạt động chưa đúng với quy định của Nhà nước, của TCT. Kịp thời đề xuất phương hướng, biện pháp trong hoạt động quản lý của TCT, đơn vị; nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước; tránh tình trạng làm sai lệch thực trạng, tiềm ẩn khả năng tài chính không lành mạnh.

Đối với Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên do TCT thành lập/bổ nhiệm tại các công ty con là công ty TNHH MTV và công ty trực thuộc. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chương trình kiểm soát hàng năm đã được Chủ tịch HĐTV TCT phê duyệt. Ngoài ra cần phải bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị để chủ động kiểm tra, kiểm soát các vấn để chỉ đạo của cấp trên hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với kiểm soát viên tại các công ty cổ phần có vốn góp của TCT: Thực hiện Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện giám sát, thường xuyên, liên tục các mặt hoạt động của đơn vị và kịp thời báo cáo bằng văn bản cho Ban KSNB TCT khi phát hiện các dấu hiệu sai phạm hoặc nguy cơ rủi ro có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Bà Đường Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát của TCT tại Công ty Thuốc lá Thăng Long trao đổi ý kiến tại Tọa đàm

Tăng cường kiểm soát và đề xuất, kiến nghị, tham mưu Hội đồng thành viên TCT có văn bản chỉ đạo các đơn vị một số nội dung như: Công tác xuất khẩu thuốc lá điếu; Công tác mua bán, dự trữ và lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ chủ yếu của Công ty;  Kiểm soát công tác tiêu thụ sản phẩm thuốc lá bao nội tiêu; Công nợ phải thu, đặc biệt các khoản phải thu khó đòi; rà soát hồ sơ đảm bảo tài sản để đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, tránh rủi ro; Giám sát và báo cáo TCT việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán Nhà nước.

Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của kiểm soát nội bộ từ TCT đến các đơn vị. Mỗi công ty xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho tại chính đơn vị của mình.

  • Tag:

Bài viết liên quan