Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Tin Hoạt động 29/04/2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023, trước bối cảnh đối diện với nhiều thách thức, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động và quyết tâm cao, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong quản trị điều hành nhằm thích ứng với điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi, đã nỗ lực vượt qua nhiều thử thách đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả năm 2023, nhiều chỉ tiêu SXKD quan trọng đã đạt và vượt hai con số so với kế hoạch, mang lại sự tin tưởng cho các cổ đông khi đầu tư vào Công ty.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Ngân Sơn

Trên cơ sở tình hình, dự báo các thuận lợi, khó khăn và đánh giá rủi ro trong năm 2024, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các các chỉ tiêu mang tính phấn đấu cao, tăng trưởng thu nhập cho người lao động đồng thời đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông. 

Kết thúc phiên thảo luận với rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã bầu các ông bà sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bà Vũ Lan Hương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

3. Ông Trần Anh Tâm – Thành viên Ban kiểm soát

4. Bà Ngô Thị Thu Phúc – Thành viên Ban kiểm soát

5. Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên Ban kiểm soát

  • Tag:

Bài viết liên quan