Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Tin Hoạt động 21/11/2022

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá, ngày 4/11 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Quy định về mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và mẫu Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của Thông tư số 21/2013/TT-BCT được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2022. Bãi bỏ Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  • Tag:

Bài viết liên quan